www.norge.lv info@bridgemediagroup.com
Jaunumi
Slēpošanas savienība
Normatīvie akti
Kalendārs
Sporta klubi
Sporta skolas
Forums
Sludinājumi
Galerija
Saites
Reklāma
Arhīvs
Instruktori
Tautas galerija
Trases
E-pasts
Parole
Reģistrēties
 
Manuprāt latvieši Vankūverā nostartēja
labāk nekā bija domāts
varēja labāk
savu iespēju robežās
olimpiskais princips- labi, ka startēja
cits
     Rezultāti
Meklēt lapā
Reklāma
sportacentrs.com
DEAC
Top.LV
Šodien vārda dienu svin: Margrieta, Margarita Sestdiena, 13. jūlijs, plkst. 15:24
Normatīvie akti : Licencēšanas kārtība

Apstiprināts LSS valdē
2009.gada 24.novembrī
Lēmums Nr.____ 

LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBA (LSS)
LSS biedru un/vai sporta skolu licencēšanas kārtība.

 
1. LSS licence (turpmāk tekstā - licence) dod personai tiesības piedalīties LSS rīkotajās sacensībās (turpmāk tekstā – sacensības).

2. LSS biedru licencēšanas mērķis ir sportistu uzskaite LSS pārstāvētajos sporta veidos.

3. Licences apliecinājums ir ieraksta numurs LSS licencēto sportistu reģistrā, kas tiek izdarīts uz nenoteiktu laiku. Reģistrā attiecīgi tiek izdarīts arī ieraksts par licences anulēšanu.

4. Licences reģistrācijas kārtība:
4.1. Licenci reģistrē uz  sportista vai LSS biedra un/vai sporta skolas pieteikuma pamata.
4.2. Licenci var saņemt jebkura fiziska persona, sportists, kas piedalās LSS rīkotajās sacensībās, ir parakstījis LSS sportista deklarāciju un samaksājis licenses maksu par vienu vai vairākiem startiem LSS rīkotajās sacensībās.
4.3. Licencēto sportistu reģistrs tiek elektroniski publicēts LSS mājas lapā - www.infoski.lv
4.4. LSS biedrs un/vai sporta skola, kas pieteicis sportista licenci, uzņemas atbildību par sportistu, kuram pieprasīta licence.
4.5. Viena persona var tikt reģistrēta vairākos licences reģistros, dažādos sporta veidos.

5. Lēmumu par licences izsniegšanu pieņem LSS valdes pārstāvis attiecīgajā sporta veidā (kalnu slēpošana, distanču slēpošana, snovbords u.c.) vai sacensību galvanais tiesnesis, gadījumā, ja sportists pieteicies sacensībām personīgi un nepārstāv LSS biedru.

6. Atteikumu izsniegt licenci pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt LSS valdei 10 dienu laikā no tā paziņošanas iesniedzējam.

7. Maksa par licenci maksājama  LSS nolikumā par biedru naudas un licences maksas apmēru un maksāšanas kārtību.

8. Licences reģistrā norāda:
8.1. Tās saņēmēja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kā arī saņēmēja fotogrāfiju;
8.2. LSS biedru, sporta skolu, kuru sportists pārstāv;
8.3. Sporta veidu, kurā ir saņemta licence;
8.4. Licences izsniegšanas datumu;
8.5. Licences identifikācijas numuru.

9. Licenču reģistrs ir LSS īpašums.

10. Licences anulēšana.
10. 1. Licenci, tiesības piedalīties LSS rīkotajās sacensībās, var anulēt uz  noteiktu laiku, noteiktiem sacensību veidiem, nenoteiktu laiku, visiem sacensību veidiem.
10.2. Lēmumu par licences anulēšanu pieņem LSS valde.
10.3. Licenci var  anulēt šādos gadījumos:
10.3.1. ja licences saņēmējs pārkāpj Sportista deklarācijas saistības, rupji pārkāpj sportista ētikas un uzvedības normas;
10.3.2. ja LSS biedrs, kurš ir pieprasījis attiecīgo licenci, nepilda savus LSS Statūtos noteiktos pienākumus;
10.3.3. ja to lūdz LSS biedrs, kurš ir pieprasījis licenci.
10.3.4. ja licences saņēmējs maina LSS biedra un/vai sporta skolas piederību.
10.3.5. ja licensētais sportists ir pārkāpis LR likumdošanu saistībā ar aizliegto preperātu lietošanu.
10.3.6. Ja sportista pārstāvis, likumiskais pārstāvis, treneris, atbalstītājs pārkāpj vai neievēro sacensību nolikumā norādītos noteikumus, sacensību galvanā tiesneša rīkojumus, vai rupji pārkāpj ētikas un uzvedības normas.

11. Pamatojoties uz sportista un kluba vai sporta skolas iesniegumu valde izdara izmaiņas licenču reģistrā gadījumos, ja sportists maina sporta skolu vai sporta klubu, tad iesniegumu iesniedz sportists, sporta klubs no kura sportists aiziet un sporta klubs kuru turpmāk pārstāvēs sportists.

12. Licences anulēšana neatņem LSS tiesības prasīt iespējamo zaudējumu atlīdzību no sportista un/vai LSS biedra par viņa nodarīto kaitējumu. 

13. Licence  par maksu var tikt izsniegta sportistam apliecības veidā. Tā var vienlaicīgi tikt izmantota arī kā atlaižu karte slēpošanas trases pacēlējam, veikaliem un citiem uzņēmumiem, ar kuriem LSS ir noslēgti attiecīgi līgumi. Informācija par šādiem līgumiem un atlaižu saņemšanas nosacījumiem tiks publicēta LSS mājas lapā www.infoski.lv.

 Licenzēšanas nolikums (drukāšanai/saglabāšanai)
Apstiprināts LSS valdē
2009.gada 24.novembrī
Lēmums Nr.__


LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBA (LSS)

Nolikums par biedru naudas un licences
maksas apmēru un maksāšanas kārtību.


1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā maksājama licences maksa par tiesībām piedalīties LSS rīkotajās sacensībās un kārtību kādā maksājama LSS biedru nauda. Pamatojoties uz biedrības “Latvijas slēpošanas savienība” statūtu 8.7.4. panta noteikumiem valde nosaka biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību. Valde nosaka licences (starta maksas) maksāšanas kārtību un apmēru.

2. Biedra nauda ir gada maksājums, kuru maksā katrs LSS biedrs. Biedru naudas maksājuma mērķis ir nodrošināt biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamo izdevumu segšana.

3. Biedru nauda ir maksājama par vienu kalendāro gadu. 2010.gadam vienam biedrības biedram biedra nauda ir noteikta LVL 250 (divi simti piecdesmit lati) apmērā.

4. Biedru naudu LSS biedrs maksā līdz 2010. gada 1. jūlijam, bet ne vēlāk kā 14 dienas līdz līdz kārtējai gada kopsapulcei.

5. Biedru naudas samaksā ieskaita licences maksas (starta naudas) maksājumus, kurus ir samaksājis sportists vai klubs, organizācija, sporta skola, kas pārstāv noteiktu LSS biedru par konkrētu sportistu, kā licences maksu par dalību LSS rīkotajās sacensībās.

6. Pamats licences maksas ieskaitīšanai LSS biedra naudas maksājumā ir maksājuma dokuments, kas apliecina licences maksas samaksu par vienu vai vairākiem startiem attiecīgajā kalendārajā gadā.

7. Licences maksājums (starta nauda) ir maksājums par tiesībām piedalīties LSS rīkotajās sacensībās. Licences maksājuma mērķis ir ar sacensību organizēšanu un sportistu uzskaiti saistīto izdevumu segšana.

8. Licences maksa maksājama par vienu startu vienā disciplīnā LSS rīkotajās sacensībās.

9. Licences maksas apmēru katrā LSS pārstāvētajā sporta veidā par vienu startu nosaka vienam kalendārajam gadam. Šī maksa var būt atšķirīga dažādām sporta veida disciplīnām un tās apmērs nosakāms ņemot vērā sacensību rīkošanas faktiskās izmaksas. Licences maksas apmēru apstiprina LSS valde katram konkrētam sporta veidam, katrām konkrētajām sacensībām pēc sacensību gada kalendāra apstiprināšanas.

10. Lai licences maksu ieskaitītu LSS biedra naudas samaksā, sportistam līdz katrām konkrētām sacensībām ir jābūt reģistrētam starta protokolā kā konkrēta kluba, organizācijas, sporta skolas pārstāvim. Piederību sporta klubam, organizācijai, sporta skolai apliecina LSS sportista deklarācija.

11. Ja klubs, organizācija, vai sporta skola piesaka sportistu startam sacensībās, tad pieteicējs uzņemas licenses maksas samaksas pienākumu. Klubs, organizācija, sporta skola var maksāt licenses maksas par visiem vai atsevišķiem startiem LSS rīkotajās sacensībās, šajā gadījumā pieteicējs sastāda pieteikumu startam sacensībās atbilstoši LSS noteiktajai pieteikuma formai.

12. Ja sportists piesakās sacensībām individuāli, tad licenses maksa ir jāsamaksā līdz startam sacensībās.

13. Ja pieteikums startam LSS rīkotajās sacensībās tiek iesniegts pēc sacensību nolikumā noteiktā reģistrācijas termiņa, tad atiecīgi tiek piemērota paaugstināta maksa.

14. Ja sportista deklarācijā nav norādīta sportista piederība sporta klubam, organizācijai, kas ir LSS biedrs, vai sporta skolai, neviens LSS biedrs nevar šo licences maksu ieskaitīt kā biedra naudu, kas maksājama LSS biedram.

15. Gadījumā, ja līdz tekošā gada 1.jūlijam klubu, sportista, tajā skaitā klubu, organizāciju, sporta skolu samaksātā licenču maksa par sportistu samaksātā licenču maksas kopsumma nesedz gada biedra naudas maksājumu, LSS biedram, šo noteikumu noteiktā kārtībā un termiņā ir jāsamaksā starpība starp faktiski samaksāto licenču maksu un gada biedra maksu.

16. Gadījumā, ja līdz tekošā gada 1.jūlijam sportista, tajā skaitā klubu, organizāciju, sporta skolu samaksātā licenču maksa par sportistu pārsniedz bieda naudas lielumu, summa, kas pasniedz biedra naudas lielumu, tiek izlietota statūtos noteiktiem mērķiem tajā sporta veidā, kuru pārstāv LSS biedrs, kura sportista licences maksājumi ir izveidojuši pārmaksu. Summa, kas pārsniedz biedra naudas apmēru par konkrēto kalendāro gadu, netiek ieskaitīta kā biedra nauda un nepāriet uz nākošo laika posmu.

17. Biedru naudas lielumu nosaka LSS valde visiem sporta veidiem vienādu.

18. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos izskata LSS valde pamatojoties uz ieinteresētas personas iesniegumu.

19. Šie noteikumi nosaka LSS biedra naudas maksāšanas kārtību un licences maksāšanas kārtību 2010. gadā.

20. Licenču maksas 2010.gadā ir sekojošas:
20.1. Kalnu slēpošanā:
Latvijas kausa posmos - 4 Ls LSS biedriem, 6 Ls pārējiem, plus 2 Ls par kavētu pieteikšanās termiņu.
Latvijas čempionātā (t.sk. Baltic Cup) - 15 EUR LSS biedriem,  15 EUR pārējiem, un 20 EUR par kavētu pieteikšanās termiņu.
20.2. Distanču slēpošanā:
Latvijas čempionāta posmos - 2 Ls (S12, V12, S14, V14, S16, V16, S18, V18 grupās), 4 Ls (S20, V20, S, V un veterānu grupās),  papildus 2 Ls tiem kas nav LSS biedru pārstāvji, plus 2 Ls par kavētu pieteikšanās termiņu.

21. Reģistrācijas beigu termiņu katrās sacensībās nosaka attiecīgais sacensību nolikums. Biedru naudas un licences maksas apmēra nolikums (drukāšnai/saglabāšanai)

© 2005 Latvijas Slēpošanas savienība
tālr. 7387716
[email protected]
Sponsori
Atbalstītāji
Olimpiskais centrs Sigulda