www.norge.lv info@bridgemediagroup.com
Jaunumi
Slēpošanas savienība
Normatīvie akti
Kalendārs
Sporta klubi
Sporta skolas
Forums
Sludinājumi
Galerija
Saites
Reklāma
Arhīvs
Instruktori
Tautas galerija
Trases
E-pasts
Parole
Reģistrēties
 
Manuprāt latvieši Vankūverā nostartēja
labāk nekā bija domāts
varēja labāk
savu iespēju robežās
olimpiskais princips- labi, ka startēja
cits
     Rezultāti
Meklēt lapā
Reklāma
sportacentrs.com
DEAC
Top.LV
Šodien vārda dienu svin: Alberts, Madis Otrdiena, 18. jūnijs, plkst. 08:35
Slēpošanas savienība : Statūti

 LSS 2008.gada 25.septembra Kopsapulcē labotie statūti.

 


Reģistrēti UR Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005.gada 3. janvārī
ar Nr. 40008023069

LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBA

STATŪTI

1. Nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Slēpošanas savienība” (saīsināti un turpmāk tekstā – LSS), un tā ir patstāvīga LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēto Sporta federāciju (turpmāk tekstā – SF) apvienība.

2. Vispārīgie noteikumi.
2.1. LSS ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā, kura uz brīvprātības principiem apvieno un pārstāv slēpošanas sporta veidu federācijas.
2.2. LSS darbība ir atjaunota 1992. gada jūnijā.
2.3. LSS kopš 1992. gada jūnija ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) biedrs.
2.4. Savā darbībā LSS vadās no Latvijas Republikas tiesību normām, saviem Statūtiem, ievēro FIS Statūtus, noteikumus un nolikumus, Olimpiskās hartas principus un Pasaules Antidopinga kodeksu.
2.5. LSS var iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības. Tā var būt kā prasītāja un atbildētāja tiesā, saimnieciskajā tiesā un šķīrējtiesā ar visām no civilprocesuālās likumdošanas izrietošām tiesībām.
2.6. LSS atbild par savām saistībām ar savu īpašumu, tā neatbild par savu juridisko biedru saistībām, tāpat kā tie neatbild par LSS saistībām.
2.7. LSS attiecībā uz saviem kolektīvajiem biedriem realizē mērķus un uzdevumus, kurus tie ir labprātīgi deleģējuši LSS atbilstoši šiem Statūtiem.

3. LSS mērķis.
3.1. Biedrības mērķis ir attīstīt Latvijā slēpošanu kā sporta veidus, vadot un koordinējot slēpošanas sporta veidu organizācijas un veicinot tajās mācību – treniņu darbu, atbalstot un organizējot slēpošanas sporta veidu sacensības Latvijā un izlašu komandu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās, kā arī pārstāvot Latvijas slēpošanas sporta veidus Starptautiskajā Slēpošanas federācijā (FIS).

4. LSS darbības termiņš.
4.1. LSS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5. Biedru iestāšanās LSS, izstāšanās un izslēgšanas kārtība.
5.1. Par LSS biedru var būt LR Uzņēmumu reģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, kuru darbības joma ir slēpošanas sporta veidi.
5.2. Katram LSS biedram biedru sapulcē ir viena balss.
5.3. Lai kļūtu par LSS biedru, sporta federācijai jāiesniedz LSS valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LSS valde.
5.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSS pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt LSS sapulcei. Ja arī LSS sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LSS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
5.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSS vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.7. Biedru var izslēgt no LSS ar valdes lēmumu, ja:
5.7.1. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.7.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.7.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
5.8. Jautājumu par LSS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6. LSS biedru tiesības un pienākumi.
6.1. LSS biedram ir tiesības ar tā pārstāvju starpniecību:
6.1.1. būt pārstāvētam LSS sapulcē;
6.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LSS valdē;
6.1.3. pieprasīt un saņemt regulāru informāciju par LSS valdes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu LSS amatpersonu un struktūrvienību protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.4. piedalīties visos LSS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LSS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
6.2. LSS biedru pienākumi ir:
6.2.1. ievērot LSS Statūtus, Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) un Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus, pildīt LSS sapulces un valdes lēmumus;
6.2.2. sniegt informāciju par savu darbību LSS valdes noteiktajos termiņos,
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LSS mērķu un uzdevumu realizēšanu.

7. LSS struktūrvienības.
7.1. Ar sapulces lēmumu var tikt izveidotas LSS teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LSS regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LSS biedru sapulce.

8. LSS biedru sapulce.
8.1. Biedru sapulce ir augstākā LSS lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ar pārstāvju starpniecību ir tiesīgi piedalīties visi LSS biedri.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta reizi gadā, ne vēlāk kā līdz katra gada 31.martam.
8.4. Biedru ārkārtas sapulce var tikt sasaukta pēc valdes priekšsēdētāja vai valdes iniciatīvas, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas no valdes, vai pēc revīzijas komisijas pieprasījuma, taču tā noteikti jāsasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena trīsdesmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9. LSS valde.
9.1. LSS izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
9.2. Valde nodarbojas ar sapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp sapulcēm. Tās sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi mēnesī.
9.3. Valdes locekļus ievēl LSS biedru sapulce. LSS biedru sapulces kompetencē ir ievēlēt valdes priekšsēdētāju.
9.4. Pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma, no valdes locekļu vidus, valde apstiprina vienu valdes priekšsēdētāja vietnieku. Valdes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto valdes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.
9.5. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks nedrīkst ieņemt amatus LSS biedru izpildinstitūcijās.
9.6. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks LSS pārstāv bez ierobežojumiem.
9.7. Pārējie valdes locekļi drīkst pārstāvēt LSS kopā ar vismaz vēl vienu valdes locekli.
9.8. LSS valde:
9.8.1. sasauc LSS biedru sapulces;
9.8.2. pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina LSS ģenerālsekretāru;
9.8.3. izskata un apstiprina LSS darba komisiju sastāvus un darba plānus;
9.8.4. ir tiesības rīkoties ar bankas kontā esošajiem LSS līdzekļiem saskaņā ar finansu plānu, ko apstiprinājusi LSS biedru sapulce;
9.8.5. organizē un pilnveido LSS materiāli tehnisko bāzi (telpas, transportu, inventāru u.c.);
9.8.6. piesaista uzņēmumu un organizāciju finanšu līdzekļus LSS uzdevumu un mērķu realizēšanai.
9.9. LSS valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.
9.10. LSS valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta balss.
9.11. LSS valdes sēdes ir atklātas.
9.12. Valdes loceklim ir tiesības saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu. Atlīdzības apmēru nosaka ar biedru sapulce.
9.13. Sadarbībā ar ārvalstu organizācijām, valdes priekšsēdētājs var izmantot nosaukumu – prezidents, bet valdes priekšsēdētāja vietnieks – viceprezidents. Šāda amata nosaukuma lietošana neietekmē valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus.

10. LSS revīzijas komisija.
10.1. LSS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā pa vienam no katras sporta federācijas, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.
10.2. Revīzijas komisijā nevar tikt ievēlēti tie sporta federāciju pārstāvji, kuri jau ievēlēti kādā citā LSS lēmējinstitūcijā.
10.3. Revīzijas komisija:
10.3.1. veic LSS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par LSS budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē LSS grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par LSS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revīzijas komisija veic revīziju pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi gadā;
10.5. Revīzijas komisija var pieņemt lēmumu (vai sniegt atzinumu), ja par ir nobalsojuši (vai atzinumu parakstījuši) vismaz divi tās locekļi.
10.6. Sapulce apstiprina LSS gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

11. LSS saimnieciskā darbība un finanses.
11.1. LSS ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.
11.2. LSS budžetu veido:
11.2.1. Valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar LR vadošo valsts sporta institūciju vai kādu citu organizāciju tiek nodoti LSS rīcībā.
11.2.2. LSS biedru naudas.
11.2.3. Ienākumi no LSS rīkotajiem pasākumiem.
11.2.4. Ienākumi no sporta inventāra, LSS atribūtikas, licenču un izdoto materiālu pārdošanas un iznomāšanas
11.2.5. Juridisko un fizisko personu dotācijas un ziedojumi.
11.2.6. Atlīdzības par izdarītajiem pakalpojumiem un citi likumīgi ienākumi.
11.3. LSS darbības rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti slēpošanas sporta veidu attīstībai Latvijas Republikā un citiem Statūtos paredzētajiem mērķiem.

12. LSS darbības izbeigšana.
12.1. LSS darbību var izbeigt LSS sapulce, ja par to ir nobalsojuši vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem delegātiem, kā arī tiesas lēmumu vai citos likumā paredzētajos gadījumos.

Statūti apstiprināti LSS sapulcē Rīgā, Lāčplēša ielā 24, 2004.gada 13.decembrī.

LSS valdes priekšsēdētājs:                                               

Mārtiņš Straume

________________________________________________________________________________

LSS statūti (pdf)

© 2005 Latvijas Slēpošanas savienība
tālr. 7387716
[email protected]
Sponsori
Atbalstītāji
Olimpiskais centrs Sigulda